top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI | POLITYKA COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO KBCUT

 

  1. INFORMACJE OGÓLNE.

  2. LOGI SERWERA.

  3. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH.

  4. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES.

 

I. INFORMACJE OGÓLNE.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)(dalej jako: RODO) informujemy, że:

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Maciej Skiba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KB SKATELAB Maciej Skiba ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Gdańsku, ul. Myśliborska 1A, 80-299 Gdańsk, NIP: 5842462198, REGON: 220685832,

 

tel.: +48 535 635 844,  e-mail: biuro@kbcut.pl

(dalej jako: Administrator).

 

Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej i Sklepu Internetowego umieszczonego pod głównym adresem:

www.kbcut.pl i www.kbcut.pl/sklep

 

Podczas korzystania z funkcjonalności naszej strony i naszych usług możesz zostać poproszony o podanie Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe są nam niezbędne w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Sklepu Internetowego i świadczenia usług drogą elektroniczną.

​1. W ramach Sklepu Internetowego przetwarzamy następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) adresy do wysyłki;

3) numery telefonów kontaktowych;

4) adresy do korespondencji elektronicznej e-mail;

5) firma prowadzonego przedsiębiorstwa (w przypadku zamówienia w celach niekonsumenckich);

6) NIP (w przypadku zamówienia w celach niekonsumenckich).

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Nie profilujemy ani nie będziemy podejmować automatycznych działań wobec Ciebie związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. W wypadku niektórych podmiotów, z którymi współpracujemy, Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy, co jest podyktowane np. zlokalizowaniem centrów przetwarzania danych tych podmiotów lub sieci firm tych podmiotów. W takiej sytuacji przekazanie będzie miało miejsce wyłącznie do sprawdzonych i zaufanych podmiotów, działających w oparciu unijne zasady przekazywania danych osobowych: z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych, w pierwszej kolejności certyfikowanych w programie Tarcza Prywatności; z Unii Europejskiej do Izraela; a w wypadku ich braku w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

3. Dane osobowe wskazane w I pkt 1 – 6 przetwarzamy dla celów:

1) związanych z podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (np. odpowiedź na złożone zapytanie); a. podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit b RODO; b. okres przetwarzania – do czasu zakończenia prowadzenia korespondencji, zawarcia umowy lub stwierdzenia, iż umowa nie może zostać zawarta;

2) niezbędnych do wykonania umowy (np. obsługa reklamacji i zgłoszeń, świadczenie usług drogą elektroniczną); a. podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit b RODO; b. okres przetwarzania – do czasu wykonania/rozwiązania umowy;

3) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. związanych z rachunkowością, obsługa płatności); a. podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit c RODO; b. okres przetwarzania – do czasu upływu okresu jaki nakładają na Administratora przepisy prawne;

4) marketingu własnego Administratora - marketingu bezpośredniego; a. podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit f RODO; b. okres przetwarzania – do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu do Administratora;

5) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

a. podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit f RODO;

b. okres przetwarzania - okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania (np. w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z wykonaniem umowy – usługi maksymalny okres przedawnienia przewidziany dla danego typu roszczenia).

W każdym przypadku w zakresie okresu przetwarzania - w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne w celu umożliwienia świadczenia usług przez Administratora. Skutek niepodania danych osobowych jest zróżnicowany w zależności od celu w jakim dane osobowe są przetwarzane:

1) brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie Internetowym;

2) brak możliwości korzystania z usług Sklepu Internetowego;

3) brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie Internetowym;

4) brak możliwości otrzymywania informacji handlowych, informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie Internetowym.

W zależności od celu przetwarzania danych – dane te przetwarzamy w zgodzie z zasadą minimalizacji (art. 5 ust. 1 lit c RODO).

5. Przysługuje Ci prawo do:

1) cofnięcia wyrażonej zgody, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w dowolnym momencie. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, które uzyskano przed jej wycofaniem;

2) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i odbiorcach danych osobowych;

3) żądania poprawienia nieprawidłowych danych osobowych lub ich uzupełnienia;

4) przenoszenia danych osobowych poprzez otrzymanie ich od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu;

5) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku zaistnienia przesłanek to uzasadniających;

6) żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych;

7) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w momencie uznania, iż Twoje prawa i wolności mają nadrzędny charakter wobec przetwarzania tego rodzaju;

8) złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku stwierdzenia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

6. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

 

7. Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Lista możliwych odbiorców Twoich danych:

1) dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Sklepu Internetowego;

2) podmioty realizujące dostawę Produktów;

3) dostawcy płatności;

4) biura księgowe;

5) osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność;

6) dostawcy oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe);

7) podmioty zapewniające nam wsparcie techniczne;

8) podmioty zapewniające system mailingowy;

9) podmioty zapewniające usługi marketingowe;

10) podmioty zapewniające usługi statystyczne.

Ponadto udostępniamy Twoje dane osobowe odpowiednim organom publicznym w zakresie, w jakim Administrator jest do tego zobowiązany.

8. Sklep Internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu także:

1) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego, funkcjonującego pod adresem: https://pl.wix.com/ ;

2) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”).

II. LOGI SERWERA.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników (dane uniemożliwiające identyfikację osoby, w tym osoby fizycznej) podlegają logowaniu/zapisowi w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Sklepem Internetowym oraz w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

 

2. Zapisowi mogą podlegać także poniższe informacje:

1) czas nadejścia zapytania;

2) czas wysłania odpowiedzi;

3) nazwę stacji Klienta;

4) informacje o błędach;

5) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika w przypadku gdy przejście do Sklepu Internetowego nastąpiło przez odnośnik;

6) informacje o przeglądarce użytkownika;

7) informacje o adresie IP.

III. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES.

1. Sklep Internetowy korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu Internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator oraz niektóre podmioty zewnętrzne, z którymi współpracujemy.

4. Pliki cookies można podzielić na:

1) w zakresie od kogo pochodzi plik:

a. ciasteczka własne witryny (first party cookies) – pliki tworzone przez stronę, która jest obecnie odwiedzana. Pliki te może odczytać tylko ta strona, które je stworzyła;

b. ciasteczka stron trzecich (third party cookies) – pliki tworzone przez podmioty trzecie (np. firmy statystyczne; analityczne; reklamowe) niezależnie od obecnie odwiedzanej strony.

2) w zakresie czasu ich przechowywanie na urządzeniu końcowym użytkownika:

a. ciasteczka tymczasowe (sesyjne) – przechowywane np. do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

b. ciasteczka stałe – przechowywane przez czas określony w parametrach tego pliku lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

3) w zakresie kategorii/funkcji:

a. ciasteczka niezbędne – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych na stronie internetowej (np. uwierzytelniające);

b. ciasteczka wydajnościowe – zbierają informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej;

c. funkcjonalne – zapamiętujące w zakresie ustawień/personalizacji strony internetowej (np. rozmiar czcionki, język);

d. reklamowe – umożliwiają dostarczanie treści reklamowych użytkownikom dostosowanych do ich preferencji/zainteresowań.

 

5. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu poprawnej konfiguracji w Sklepie Internetowym, a w szczególności do:

1) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;

2) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu Internetowego do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

3) rozpoznania urządzenia Klienta oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; 4) zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi;

5) dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Klienta;

6) zapamiętania historii odwiedzonych stron w Sklepie Internetowym w celu rekomendacji treści;

7) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu Internetowego wykorzystywane mogą być również przez współpracujące ze Sklepem Internetowym podmioty zewnętrzne.

7. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

1) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

2) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu Internetowego;

3) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych.

8. Administrator współpracuje z następującymi partnerami zewnętrznymi, którzy mogą zamieszczać zewnętrzne pliki cookies:

1) Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, Google Ads, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google Search Console); więcej informacji: https://support.google.com/google-ads/answer/2407785 ;

2) Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii;

3) Wix Online Platforms Limited – przedstawiciel Wix.com w UE, siedziba w Irlandii (w tym wixapps, progallery, ding, ; więcej informacji: https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site ;

9. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Sklepu Internetowego mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

10. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

11. W Sklepie Internetowym mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

12. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania Twoich preferencji może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

13. Aby zmienić ustawienia dotyczące plików cookies przykładowo można:

1) W wyszukiwarce Internet Explorer kliknąć "Narzędzia", "Opcje internetowe", a następnie wybrać kartę "Prywatność". Kolejnym krokiem jest kliknięcie na pozycji "Zaawansowane" w obszarze "Ustawienia", a następnie wybranie opcji "zablokuj" w przypadku cookie tej samej firmy i innych firm. https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

2) W wyszukiwarce Google Chrome kliknąć "Menu Chrome" w prawym górnym rogu, wybrać opcję "Ustawienia", a następnie rozwinąć ustawienia "Zaawansowane". Potem wybrać opcję "Ustawienia treści" w sekcji Prywatność i Bezpieczeństwo, po czym kliknąć na polu "Pliki cookie" i pierwszy suwak od góry ustawić w pozycji "Zablokowane".

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

3) W wyszukiwarce Firefox kliknąć "Narzędzia" w prawym górnym rogu, wybrać "Opcje", "Prywatność i bezpieczeństwo", po czym w sekcji "Ciasteczka i dane stron" wybrać "Blokowanie ciasteczek i danych stron".

https://support.mozilla.org/pl/kb/informacja-dla-uzytkownikow-ue-eog-szwajcarii-kalifornii

4) W wyszukiwarce Edge kliknąć "Narzędzia" w prawym górnym rogu, wybrać "Ustawienia", po czym w wyświetlić ustawienia zaawansowane i w sekcji "Pliki cookie" wybrać "Blokuj wszystkie pliki cookie". https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/program-microsoft-edge-i-przegl%C4%85danie-danych-a-prywatno%C5%9B%C4%87-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

5) W wyszukiwarce Safari otworzyć menu, wybrać "Preferencje", potem "Prywatność" i zaznaczyć "Blokuj wszystkie cookie".

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

14. Jeżeli chcesz wyłączyć reklamowe pliki cookies (reklama behawioralna) (także te niezwiązane ze Sklepem Internetowym) wejdź na: https://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

15. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google możesz przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:

https://www.google.com/ads/preferences/ .

bottom of page