top of page

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ KBCUT

 

I. Definicje.

II. Sklep Internetowy.

III. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

IV. Dane Osobowe.

V. Postanowienia końcowe.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

I. DEFINICJE.

 

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:

Cena - kwota wyrażona w walucie polskiej (Złoty), którą Klient uiszcza za Produkt, zawierająca w sobie stawkę należnych obciążeń podatkowych w tym obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. W przypadku rozbicia kwoty na dwie części składowe – część główną i część stanowiącą obowiązujący podatek od towarów i usług VAT – cenę stanowi łączna wartość tych części.

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego; zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego i Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.

Kodeks Cywilny - obowiązująca Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dla której zawarcie Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Newsletter – bezpłatne, cykliczne informacje Usługodawcy/Sprzedawcy na temat Sklepu Internetowego w tym zawierające informacje handlowe, wysyłane Klientom po wyrażeniu przez nich zgody na wskazany adres poczty elektronicznej.

Produkt – rzecz, która widnieje w Sklepie Internetowym, mogąca być przedmiotem zamówienia i Umowy Sprzedaży. Sklep Internetowy – całość strony internetowej znajdującej się pod adresem www.kbcut.pl i www.kbcut.pl/sklep wraz z wszystkimi podstronami.

Sprzedawca – Maciej Skiba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KB SKATELAB Maciej Skiba ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Gdańsku, ul. Myśliborska 1A, 80-299 Gdańsk, NIP: 5842462198, REGON: 220685832, tel.: +48 535 635 844 e-mail: biuro@kbcut.pl

Strona – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

Umowa Sprzedaży – stosunek prawny w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawiązywany ze Sklepem Internetowym polegający na sprzedaży Klientowi Produktu za ustaloną Cenę, wraz z ujawnionymi Klientowi przed zawarciem umowy dodatkowymi należnościami – np. kosztami wysyłki.

Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (np. newsletter).

Usługodawca - Maciej Skiba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KB SKATELAB Maciej Skiba ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Gdańsku, ul. Myśliborska 1A, 80- 299 Gdańsk, NIP: 5842462198, REGON: 220685832 tel.: +48 535 635 844 e-mail: biuro@kbcut.pl Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego.

II. SKLEP INTERNETOWY.

1. POSTANOWIENIE OGÓLNE.

2. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW.

3. PŁATNOŚĆ.

4. DOSTAWA.

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

W ramach Sklepu Internetowego Sprzedawca funkcjonuje w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, innych dokumentach zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego (Polityka Prywatności, Polityka cookies) i przepisach obowiązującego prawa.

2. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW.

1) Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz Ceny, stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2) Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania zamówienia i dodawane do całości kosztów zamówienia, odpowiednio do miejsca i wagi przesyłki. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian Cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu zamówienia przez Klienta.

3) W celu zawarcia Umowy Sprzedaży należy wejść za pomocą interaktywnego formularza na stronę internetową Sklepu Internetowego, dokonać wyboru Produktu i podejmować działania w oparciu o wyświetlane komunikaty i informacje.

4) W trakcie składania zamówienia należy wskazać następujące dane: imię i nazwisko, adres do wysyłki (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym)(jeżeli dotyczy), numer telefonu kontaktowego, adres mailowy, Produkt, liczba/ilość Produktu (jeżeli dotyczy), sposób dostawy Produktu (jeżeli dotyczy), sposób płatności.

5) Złożenie zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola: "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, co jest równoznaczne ze zobowiązaniem się Klienta do zapłaty za zamówienie.

6) W przypadku skorzystania z serwisu płatniczego, Sklep udostępnia dane osobowe serwisowi (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, podany adres, numer zamówienia oraz opis i kwota płatności) w celu wykonania transakcji oraz potwierdzenia Sprzedawcy wykonania transakcji.

7) Do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym konieczna jest akceptacja przez Klienta postanowień Regulaminu Sklepu Internetowego, Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zapoznanie się zasadami przetwarzania danych osobowych w Sklepie Internetowym (Polityka Prywatności i Polityka cookies).

8) Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie:

a. potwierdza jego otrzymanie;

b. przyjmuje zamówienie do realizacji, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem (zawarcie Umowy Sprzedaży). Potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail);

c. w przypadku jakichkolwiek problemów związanych z zamówionymi Produktami – np. informacje o możliwych działaniach w celu zrealizowania zamówienia; informacje o wydłużonym czasie oczekiwania na zamówione Produkty;

d. w przypadku braku możliwości przyjęcia zamówienia do realizacji – informację o anulowaniu zamówienia i szczegółach zwrotu ewentualnie już zapłaconej kwoty na poczet Ceny.

9) W trakcie składania zamówienia za pomocą interaktywnego formularza do momentu złożenia zamówienia Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

 

3. PŁATNOŚĆ.

1) Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a. gotówką przy odbiorze osobistym;

b. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są w podsumowaniu złożonego zamówienia oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta);

c. przelewem on-line, nazywanym inaczej „szybką płatnością”, za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznej.

2) W wypadku sposobu płatności innego niż płatność przy odbiorze osobistym przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny powiększonej o dodatkowe koszty wskazane w zamówieniu w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że umowa stanowi inaczej (płatności natychmiastowe).

3) W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności.

4) W przypadku wyboru płatności przy odbiorze, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4. DOSTAWA.

1) W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 dni liczonych od daty zaksięgowania środków na koncie bankowym Sprzedawcy, chyba że Strony ustaliły inaczej.

2) W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Klient jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w Zamówieniu.

3) Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w trakcie składania zamówienia.

4) Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej terytorium, na życzenie Klienta.

5) Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce Koszty dostawy i płatności.

6) Klient może również bezpłatnie odebrać zamówiony towar osobiście w punkcie darmowego odbioru.

7) W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór.

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

1) Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza odstąpienia od umowy na adres e-mail: fronty@kbcut.pl ;

2) Konsument traci prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu w zakresie Umowy o świadczenie usług w przypadku spełnienia świadczenia wynikającego z tej umowy przez upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

3) Przykładowy wzór formularza odstąpienia jest dostępny na stronie Sklepu Internetowego pod linkiem: www.kbcut.pl/sklep lub przy wykorzystaniu wzoru pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

4) Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy rozpoczyna się, dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) - od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik; w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części; w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

5) Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6) W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży uważana jest za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

7) Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: KB Fronty Meblowe, ul. Wąska 5, 80-209 Chwaszczyno. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek wpłat, nie należą się od nich odsetki ustawowe od daty ich dokonania.

8) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9) Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument: a. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. b. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

10) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; c. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO.

1) Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

2) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

3) Reklamacje z tytułu przysługujących Klientowi roszczeń względem Produktu w związku z zawartą Umową Sprzedaży można składać pisemnie na trzy sposoby: a. Wypełniając i wysyłając elektroniczny formularz reklamacji towarów zamieszczony na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod linkiem www.kbcut.pl/sklep ; b. Wypełniając formularz reklamacji towarów zamieszczony w formacie PDF na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod linkiem www.kbcut.pl/sklep a następnie przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: fronty@kbcut.pl; c. Wypełniając formularz reklamacji towarów zamieszczony w formacie PDF na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod linkiem www.kbcut.pl/sklep, a następnie przesłanie go w wersji papierowej na adres: KB Fronty Meblowe, ul. Wąska 5, 80-209 Chwaszczyno.

4) Wzór formularza reklamacji towaru zawarty na stronie Sklepu Internetowego. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

5) Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

a. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

b. żądania sposobu wykonania reklamacji przez Sprzedawcę;

c. danych kontaktowych składającego reklamację w celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji.

6) W momencie przyjęcia Produktu Klient zobowiązany jest zweryfikować jego stan i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, poinformować niezwłocznie o tym przewoźnika oraz Sklep Internetowy.

7) Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podane przez Klienta wybrane dane kontaktowe przy uwzględnieniu formy złożenia reklamacji przez Klienta.

8) Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych gwarancją uprawnienia z tego tytułu można wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

9) Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: KB Fronty Meblowe, ul. Wąska 5, 80-209 Chwaszczyno W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

III. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Mając na względzie obowiązującą Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wprowadza się regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, który reguluje stosunki pomiędzy Usługodawcą świadczącym Usługi Elektroniczne a Klientem korzystającym ze Sklepu Internetowego (Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną).

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH I ICH ŚWIADCZENIA.

4. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH.

5. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGA ELEKTRONICZNĄ.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1) W ramach Sklepu Internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Regulaminie Sklepu Internetowego oraz innych dokumentach zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego (m.in. Polityka Prywatności, Polityka cookies).

2) Świadczenie przez Usługodawcę usług elektronicznych jest bezpłatne.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE.

1) Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z usług elektronicznych takich jak: a. możliwość składania zamówień i zawierania Umów Sprzedaży ze Sklepem Internetowym za pomocą interaktywnego formularza; b. korzystanie z Newslettera (informacje, informacje handlowe, zaproszenia do zawarcia umowy).

2) Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

3) Klientowi nie przysługuje prawo do jakichkolwiek praw majątkowych, w tym praw majątkowych autorskich, Sklepu Internetowego w związku ze świadczonymi przez Sklep Internetowy Usługami Elektronicznymi.

4) Usługi Elektroniczne świadczone są w formule – AS IS – jak zastane przez Klienta, ze wszystkimi funkcjonalnościami a także ich brakiem. Sklep Internetowy nie udziela żadnych gwarancji związanych ze świadczonymi Usługami Elektronicznymi.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH I ICH ŚWIADCZENIA.

1) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym zostaje zawarta na czas oznaczony w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodanie Produktu do koszyka). Umowa ta zostaje wykonana z chwilą złożenia Zamówienia, anulowania Zamówienia bądź usunięcia wszystkich Produktów z koszyka.

2) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na Newsletterze zostaje zawarta z chwilą podania swojego adresu e-mail w miejscu oznaczonym jako Newsletter. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

3) Wymagania Techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a. Komputer z dostępem do Internetu;

b. Dostęp do poczty elektronicznej;

c. Zalecana rozdzielczość monitora: co najmniej 1024x768 pikseli;

d. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej;

e. Urządzenia typu smartfon - system operacyjny Android lub IOS, przeglądarka internetowa na platformy mobilne.

4) Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu Internetowego jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.

5) Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6) Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

7) Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej Sprzedawcy i osób trzecich.

8) W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług elektronicznych.

9) Regulaminy Sklepu Internetowego umieszczone są w sposób nieprzerwany na stronie internetowej www.kbcut.pl i www.kbcut.pl/sklep w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

4. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH.

1) Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie na adres: KB Skatelab Maciej Skiba, ul. Myśliborska 1A, 80-299 Gdańsk lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@kbcut.pl ;

2) Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, chyba że przepisy odrębne przewidują inny termin.

3) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podane przez Klienta dane przy uwzględnieniu formy złożenia reklamacji przez Klienta.

4) W reklamacji należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

5. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

1) Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia świadczenia Usługi Elektronicznej. Odstąpienie w takiej sytuacji będzie miało skutek ex-nunc (od momentu odstąpienia) z uwagi na charakter świadczonych Usług Elektronicznych (jednakże bez powstania jakichkolwiek zobowiązań po stronie Konsumenta za okres przed datą wykonania prawa odstąpienia).

2) Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, w zakresie usług mu świadczonych poprzez samodzielne wypisanie się z Newslettera.

3) Usługodawca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usług świadczonych Klientowi w przypadku naruszania udostępnionych Klientowi Regulaminów i w przypadku dostarczania/ publikowania/ propagowania/ popierania treści o charakterze bezprawnym.

4) Powyższe działanie Usługodawcy będzie polegało na natychmiastowym zablokowaniu lub usunięciu Klienta ze wszystkich świadczonych mu usług.

5) Usługodawca i Klient mogą również zakończyć łączącą ich umowę o świadczenie usług elektronicznych za obustronnym porozumieniem.

6) Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania tej umowy.

IV.DANE OSOBOWE.

1. Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych przez Sklep Internetowy jest: Maciej Skiba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KB SKATELAB Maciej Skiba ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Gdańsku, ul. Myśliborska 1A, 80-299 Gdańsk, NIP: 5842462198, REGON: 220685832, tel.: tel.: +48 535 635 844 e-mail: biuro@kbcut.pl

2. Dane osobowe Klienta zbierane są przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie internetowym w zakładce pod linkiem www.kbcut.pl/sklep

3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu m.in. korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego, prowadzenia korespondencji na żądanie Klienta, zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług Elektronicznych. Dane niezbędne do korzystania z wyżej wskazanych możliwości podane są na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie, Polityce Prywatności i Polityce Cookies, zastosowanie mają przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

3. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

4. Zmiana Regulaminów:

1) Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminów m.in. w przypadku: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

2) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

3) W wypadku gdyby zmiana Regulaminów skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty poinformowania o wyżej wskazanych zmianach.

4) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminów w każdym czasie na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulaminy Sklepu Internetowego są dostępne pod adresem: www.kbcut.pl/sklep oraz są dostarczane nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Regulaminy i inna dokumentacja Sklepu Internetowego, która wiąże Klienta po złożeniu zamówienia jest dostępna na stronie Sklepu Internetowego i możliwa do wglądu przed dokonaniem zamówienia.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży, umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje poprzez:

1) udostępnienie Regulaminów na stronach Sklepu Internetowego;

2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail;

3) w przypadku Umowy Sprzedaży także przez dołączanie do przesyłek w postaci faktury.

7. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

8. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy.

9. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

11. W wypadku Klientów niebędącymi Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

12. Odpowiedzialność Sprzedawcy/Usługodawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 500,00 złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Strony wyłączają uprawnienia Klientowi niebędącemu Konsumentem w zakresie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

13. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

14. Mając na względzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich)(Dz.U.UE.L.2013.165.1 z dnia 2013.06.18) informujemy, iż pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL znajduje się internetowa platforma rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną tzw. ODR – Online Dispute Resolution. Za pomocą powyższej platformy Konsument lub przedsiębiorca ma możliwość podjęcia próby pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego towarów lub usług zakupiony poprzez sieć Internet. Sklep Internetowy informuje, iż nie zobowiązuje się do korzystania z tej formy rozstrzygania sporu chyba, że wyraźnie to przyzna podczas sporu z danym Konsumentem.

15. Regulaminy wchodzą w życie z dniem 12 maja 2020.

bottom of page